Hľadáte ročný plán?

Škôlka Dostojevského

Krúžky a aktivity

 • HUDBA – výučba riekaniek, básničiek, pesničiek, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie spevu, vzťah k hudbe a kontakt s hudbou
 • UMENIE – kresba, kontakt s farbami a prírodnými materiálmi, výroba vlastných výrobkov, rozvoj estetických zručností, výtvarná výchova, tematické kreslenie, modelovanie
 • ANGLIČTINA – vybraná TÉMA V ANGLICKOM JAZYKU komunikácia v anglickom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí resp. RUŠTINA vybraná TÉMA V RUSKOM JAZYKU, komunikácia v ruskom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí
 • ISCED – práca s pracovnými zošitmi v súlade s pred- primárnym vzdelávaním ISCED
 • ŠPORT – veľký priestor v okolí škôlky prispôsobený pre športové aktivity, kde Vaše dieťa získa všestrannú pohybovú zdatnosť
 • ART TERAPIA – piesková animácia, zameriava na rozvoj tvorivých schopností, detí (viac info tu)
 • INTERAKTÍVNA TABUĽA – ktorú u nás využívame vo vzdelávacích aktivitách s orientáciou na modernizáciu edukačného procesu s dôrazom na rozvoj vzdelávacích potrieb detí

Ďalšie aktivity

Materská škola a detské centrum Dostojevského okrem pravidelných týždenných tematických okruhov ponúkame podľa záujmu v priebehu roka aj kurzy, exkurzie a výlety, doplnkové služby:

 • Plavecký výcvik, lyžiarsky kurz, korčuľovanie
 • Exkurzie (predstavenie zaujímavých profesií)
 • Návštevy múzeí divadiel, kín, galérií, koncertov, knižníc, kultúrnych centier
 • Výlety na hrady, zámky, kaštiele a do historického centra mesta
 • Výlety do zoologickej a botanickej záhrady, bio farmy a lesa
 • Jazda na poníkoch
 • Psychologická a logopedická poradňa
Vzdelávacie aktivity

Náš vzdelávací program

Kladieme dôraz na slušné správanie, rešpekt, úctu ku starším ľuďom a k prírode.

Deti sa vzdelávajú nielen v cudzom jazyku, ale zároveň získavajú skúsenosti a priateľov, učia sa postupne o seba postarať a zároveň rozvíjajú predstavivosť, kreativitu, fantáziu.

Máme stanovené jasné pravidlá a dbáme na ich dodržiavanie, čím učíme deti k zodpovednosti a samostatnosti, riadime sa štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED, schváleným Ministerstvom školstva SR.

Vidíme v deťoch obrovský potenciál a jedinečnosť každého dieťaťa, plne ich podporujeme v tom, v čom vynikajú.

Snažíme sa vytvoriť priateľské prostredie založené na vzájomnom rešpekte. Dieťa je rešpektované, zároveň si však rešpekt budujeme aj my, riadime a usmerňujeme deti v správny čas, snažíme sa v nich budovať správne návyky a osvojovať si ich. Všetko robíme rozumne, bez kriku a s láskou.