Skip to main content

Vzdelávací program

STEM

Science – Veda | Technology – Technológia | English – Anglický jazyk | Mathematics – Matematika

STEM vzdelávanie je nový integračný prístup k vývoju, výchove a vzdelávaniu detí. Táto oblasť vzdelávania integruje úlohu formovať v deťoch všeobecné vedecké predstavy o svete; ich oboznámenie s informačnými a komunikačnými technológiami; rozvoj schopnosti experimentovať, konštruovať, učiť deti základy spracovania obsahu textu, gramotnosti, matematiky, ako aj rôznych umení. Preto musíme úzko spolupracovať s predškolákmi, aby sme rozvinuli ich schopnosti v exaktných a humanitných vedách.

Vnímame dôležitosť angličtiny v modernom svete a ponúkame deťom rozšírenú výuku a komunikáciu v angličtine počas dňa. Keďže malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky, cieľom výučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou, ako sme si osvojili svoj materinský jazyk.

Náš vzdelávací program

Kladieme dôraz na slušné správanie, rešpekt, úctu ku starším ľuďom a k prírode. Deti sa vzdelávajú nielen v cudzom jazyku, ale zároveň získavajú skúsenosti a priateľov, učia sa postupne o seba postarať a zároveň rozvíjajú predstavivosť, kreativitu, fantáziu. Máme stanovené jasné pravidlá a dbáme na ich dodržiavanie, čím učíme deti k zodpovednosti a samostatnosti, riadime sa štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED, schváleným Ministerstvom školstva SR. Vidíme v deťoch obrovský potenciál a jedinečnosť každého dieťaťa, plne ich podporujeme v tom, v čom vynikajú.

Snažíme sa vytvoriť priateľské prostredie založené na vzájomnom rešpekte.

Program a zameranie škôlky:

 • vzdelávanie formou tematických celkov
 • interaktívne vzdelávanie
 • zážitkové učenie (napr. starostlivosť o zvieratká v exteriéri, pestovateľské práce, práca v divadelnom a výtvarnom ateliéri…)
 • rozvoj osobnosti dieťaťa – duša, telo, rozum
 • zameranie na rodinu, partnerstvo, rovnocennosť, otvorenú komunikáciu
 • dôraz na formovanie kladných medziľudských vzťahov (kamarátstvo)
 • podpora kreativity a zvedavosti, tvorivé dielne
 • rozvoj sociálnej obratnosti a kompetencie
 • podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia
 • spolupráca s rodičmi
 • aktivity podľa skutočného záujmu detí
 • hravá angličtina
 • arteterapia, muzikoterapia
 • pohybové aktivity, tanec, plávanie, korčuľovanie
 • spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí starostlivosti a všestranného rozvoja osobnosti detí, ale aj bežného aktívneho života
 • spolupráca s klinickým psychológom
 • organizovanie letného tábora

Usporiadanie denných činností

7.00 – 8.30 hod.

 • otvorenie materskej škôlky
 • schádzanie detí
 • privítanie, ranná rozcvička, ranná hygiena
 • raňajky
8.30 – 9.45 hod.

 • ranný kruh, rozhovory, diskusie
 • edukačné aktivity – vzdelávací proces primeraný veku dieťaťa
9.45 – 10.00 hod.

 • hygiena
 • desiata (ovocie)
10.00 – 11.30 hod.

 • pobyt vonku
 • pohybové aktivity
11.30 – 12.00 hod.

 • osobná hygiena
 • obed
12.00 – 14.30 hod.

 • príprava na spánok / relax
 • čítanie rozprávky
 • spánok / relax individuálne
14.30 – 15.00 hod.

 • prebúdzanie sa s relaxačnou hudbou
 • nácvik samoobslužných činností (obliekanie, česanie, poriadok – ukladanie si pyžám)
 • hygiena
15.00 – 15.30 hod.

 • olovrant
 • hygiena
15.30 – 18.00 hod.

 • popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity, krúžky
 • tvorivá činnosť
 • hry, zábava

Materská škola má k dispozícii vlastné vonkajšie ihrisko a tiež navštevujeme ihriská na Jakubovom námestí, na Grosslingovej ulici a na Fajnorovom nábreží. Radi chodíme na prechádzky, napríklad k Dunaju a v okolí OC EUROVEA.

Krúžky a aktivity

 • HUDBA – výučba riekaniek, básničiek, pesničiek, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie spevu, vzťah k hudbe a kontakt s hudbou
 • UMENIE – kresba, kontakt s farbami a prírodnými materiálmi, výroba vlastných výrobkov, rozvoj estetických zručností, výtvarná výchova, tematické kreslenie, modelovanie
 • ANGLIČTINA – vybraná TÉMA V ANGLICKOM JAZYKU komunikácia v anglickom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí resp. RUŠTINA vybraná TÉMA V RUSKOM JAZYKU, komunikácia v ruskom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí
 • ISCED – práca s pracovnými zošitmi v súlade s pred- primárnym vzdelávaním ISCED
 • ŠPORT – veľký priestor v okolí škôlky prispôsobený pre športové aktivity, kde Vaše dieťa získa všestrannú pohybovú zdatnosť
 • ART TERAPIA – piesková animácia, zameriava na rozvoj tvorivých schopností, detí (viac info tu)
 • INTERAKTÍVNA TABUĽA – ktorú u nás využívame vo vzdelávacích aktivitách s orientáciou na modernizáciu edukačného procesu s dôrazom na rozvoj vzdelávacích potrieb detí

Ďalšie aktivity

okrem pravidelných týždenných tematických okruhov ponúkame podľa záujmu v priebehu roka aj kurzy, exkurzie a výlety, doplnkové služby:

 • Plavecký výcvik, lyžiarsky kurz, korčuľovanie
 • Exkurzie (predstavenie zaujímavých profesií)
 • Návštevy múzeí divadiel, kín, galérií, koncertov, knižníc, kultúrnych centier
 • Výlety na hrady, zámky, kaštiele a do historického centra mesta
 • Výlety do zoologickej a botanickej záhrady, bio farmy a lesa
 • Jazda na poníkoch
 • Psychologická a logopedická poradňa