Skip to main content

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Súkromnej materskej školy, Dostojevského rad 1, Bratislava

Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky súkromnej materskej školy:
Súkromná materská škola, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálna pedagogická prax – 5 rokov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • Ovládanie štátneho jazyka spôsobilosť jeho používania v úradnom styku
 • Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
 • Občianska bezúhonnosť
 • Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • Pozitívny postoj k pracovnému zaťaženiu
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni

Požadované doklady od uchádzačov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov
 3. Overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 4. Overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 6. Štrukturovaný profesijný životopis
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách
 9. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Súkromná materská škola, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava. Uzávierka prijímania prihlášok je 31.8.2021 o 18,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – SMŠ Dostojevského – neotvárať“. Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený zástupkyňou zriaďovateľa Súkromnej materskej školy Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Bližšie informácie u zriaďovateľky Súkromnej materskej školy: tel. kontakt+421905 441 273, e-mail: info@dcdostojevskeho.sk.

V Bratislave dňa 22.7.2021

Mgr. Oľga Cipciarová
výkonná riaditeľka zriaďovateľka

Prijmeme do pracovného pomeru UČITEĽKU

Súkromná materská škola, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava príjme do pracovného pomeru s nástupom od 1. 9. 2021 učiteľku.

Požiadavky na prijatie:

 • odborné vzdelanie na výkon práce pedagogické pracovníka pre predprimárne vzdelávanie (príp. iné pedagogické vzdelanie)
 • pozitívny vzťah k deťom
 • pracovné skúsenosti výhodou
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni

V prípade záujmu nám zašlite životopis na e-mailovú adresu: info@dcdostojevskeho.sk.

Viac informácií vám radi poskytneme aj telefonicky na tel. čísle:+421 905 441 273 alebo osobne na adrese: Súkromná materská škola, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava